BELGESEL

LOVING VINCENT: THE IMPOSSIBLE DREAM BELGESELİNDEN FRAGMAN YAYINLANDI

Dorota Kobiela ve Hugh Welchman’ın birlikte yönettikleri 2017 yapımı Loving Vincent’ın yapım aşamasını anlatan Loving Vincent: The Impossible Dream belgeselinden fragman yayınlandı.

ÇİZGİ FİLMLERİN BELGESEL YÖNÜ

ÇİZGİ FİLMLERİN BELGESEL YÖNÜ

Çizgi film ve belgesel, ilk bakışta sinemanın birbirinden çok ayrı ve kimilerine
göre birbirine zıt dalları gibi görünmektedir. Çizgi filmlerin her yaşa yönelik
türleri, uzun zamandır var olmalarına karşın, günümüzde kimi izleyici kitlesi halen
çizgi filmleri “çocuklara yönelik” bir sinema dalı olarak değerlendirmektedir. Bu
kitleye göre çizgi filmler yalnızca çocukken izlenmektedir ve büyüdükçe “düşler”
yerine “ciddi” yapımlara yönelinmelidir. Ve “ciddi” yapım deyince ilk akla gelen
genellikle belgesellerdir. Başka bir deyişle “masallar” değil “gerçeklerdir”. Bu
yazıda, kısaca bir çizgi filmcinin gözünden çizgi filmin “belgesel” yönlerine ve çizgi
filmde “gerçeğin” nasıl kullanıldığına değinilmeye çalışılacaktır.
ridvan

Çizgi film özetle, tek tek çizilmiş, oluşturulmuş, tasarlanmış, fotoğraflanmış
hareketlerin birbiri ardına dizilerek filme dönüştürüldüğü bir sanattır. Çizgi filmde
hareket yakalanmaktan çok yeniden oluşturulmaktadır. Kamera, gerçek hayatta
insanları, olayları, oyuncuları kayıt altına alırken çizgi filmde bu olayların veya
tasarlanan karakterlerin hareketleri, bir yorum süzgecinden geçirilerek
tasarlanmakta ve ifade edilmektedir. Denilebilir ki bu kez kamera, çizgi filmcinin
düşlerine dönüktür ve bu düşlerin ürünlerini belgelemektedir.
Belgelemek ve belgesel film tanımlamaları gözden geçirildiğinde, çizgi filme
benzer bir biçimde “gerçeğin” aslına sadık biçimde yeniden oluşturulması ya da
temsil edilmesi gibi noktalara sıkça değinildiği görülmektedir. Kimi zaman bu
tanımlamalara “yorumlamak eylemi” de katılmaktadır. Tanımlamalarda önemli
olarak görülen nitelikler çoğunlukla “önyargısızlık”, “belgelere dayanma”,
“bildirme”, “araştırma” gibi kavramlardır. Çizgi filme dışarıdan bakıldığında, çizgi
filmin bu kavramlardan deyim yerindeyse “kopuk” bir yapıda olduğu algısı
yaygındır. Oysa nitelikli çizgi filmlerde “gerçek” çok önemli bir dayanak noktasıdır.
ridvan2

Walt Disney
Belgesellerde “gerçek üstü” gibi görünen durumların ardındaki gerçeklerin, çok
işlenen belgesel konularından biri olduğu söylenebilir. Çizgi filmlerde ise gerçek
hayatta olağan üstü sayılabilecek durumlar, gerçekmiş gibi oluşturulabilmektedir.
Walt Disney, bu durumun sağlanması için çizgi filmdeki eylemlerin gerçeklere
dayanması gerektiğini belirtmektedir. Disney, söz konusu kavramı “Akla yatkın
olanaksız” (Plausible Impossible) olarak adlandırmış ve 1956 yılında televizyonda
yayınlanan programında bir çizgi film ile örneklendirmiştir. Bu kısa çizgi filmde
boynunda büyükçe zil bulunan bir inek gösterilmektedir. İneğin başı ve gövdesi
olağan durumda olmasına karşın, zilin ağırlığından dolayı boynu eğiktir. “Gerçek”
burada ineğin başından kuyruğun ucuna kadar uzanan bir omurga dizisinin
varlığıdır. “Akla yatkın olanaksız” kavramını açıklamak için bu çizgi filmde ineğin
başından kuyruk ucuna kadar kesik çizgilerden omurgayı simgeleyen bir çizgi
oluşturulmuştur. Ardından ineğin arkasında yine simgesel bir el belirmiş ve bu el
kuyruğu çekmiştir. Bu çekme hareketi ile kuyruk omurga dizisini harekete
geçirmiştir. Böylelikle omurga çizgisi üzerinde zincirin ağırlığından dolayı sarkmış
durumda bulunan kısım düzelmiş ve zilin çalınması sağlanmıştır.
Bu örnekle,gerçek hayatta olanaksız olan söz konusu durum, bu biçimde gerçeğe bağlanarak
izleyicide inandırıcılığın nasıl anlaşıldığı hareketli görüntüler eşliğinde anlatılmış
olur.Disney, aynı programın diğer bölümünde ise açıklamasını Thru The Mirror
(David Hand, 1936) adlı başka bir kısa çizgi film üzerinden örneklendirmiştir. Bu
çizgi filmde düş dünyasının tanınmış karakterlerinden olan Mickey karakteri,
uykusunda tıpkı Lewis Carroll’un Alice karakteri gibi, başka bir dünyaya geçiş
yapar. Bu dünyaya geçişin kapısı bir aynadır ve aynanın ötesindeki yansıyan
dünyada; koltuk, askı, telefon gibi günlük eşyaların canlı olduğu başka bir boyut
resmedilir. Diğer bir deyişle, gerçek hayatta gördüğümüz ev eşyaları bir çizgi film
gerçekliğine dönüştürülmüş, bu gerçeklik içinde bir başka gerçek olarak eşyaların
kendilerine ait yeni bir alt gerçek meydana getirilmiştir.
Yukarıda sözü edilen Thru The Mirror çizgi filminin yapımından yaklaşık
yetmiş yıl sonra, günlük eşyaların aynı biçimde “canlı” olarak sergilendiği bir başka
kısa film ise PES’in Roof Sex (2003) adlı kısa canlandırma filmidir. Ancak bu defa
filmin yapımcıları, “belgesel yaklaşımı” sağlamak için canlandırmada çizim ya da
bilgisayar modelleri kullanmak yerine gerçek koltuklardan ve gerçek ortamlardan
yararlanmışlardır. Tom Gasek, Frame by Frame Stop Motion: Non Traditional
Approaches to Stop Motion Animation adlı kitabında bu filmden örnekle
sinema ve çizgi film gerçekliği konusunda şunları belirtmektedir:
Sinema filmi yapanlar için gerçekliğin iki türü vardır. İlki, birbiri ardına
yaşanan olaylar arasında uzayarak giden yaşamdır. Bu gerçekliği bizler
dünyada her gün deneyimlemekteyiz. Bu kimi zaman heyecan verici
olabilmektedir. Yaşam hayatta kalmamızı sağlayacak etkinlik ve sıkıcı
görevlerle doludur. Biz ise film ya da tiyatroya gittiğimizde bu sıradan
görev ya da gerçeklikleri hatırlamak istemeyiz. Bunlar yerine bir olayın
yoğunlaştırılmış, yüksek ve alçak noktaları yorumlanmış durumları ve
duygusal anlatımları ile ilgilenmek isteriz. Pastanın kremasını isteriz.
Bu durumun aynısı çizgi film (animasyon) için de geçerlidir… Bu gerçeğin
çizgi filmdeki karşılığına örnek olarak bir yürüme verilebilir. Yürüyüş
bir kişi hakkında çok açıklayıcı olabilir. Bir yürüyüşü gözlemlediğimizde
bu kişinin enerji düzeyi, kararlılığı ve tutumu hakkında ipuçları elde
edebiliriz. Bu veriler karakter hakkında bu kadar anlatıcı olabiliyorsa,
yürümenin nasıl canlandırıldığı da öykünün anlatım sürecinde önemli bir
öğesi olduğu söylenebilir. Olağan biçimiyle bir karakterin A noktasından
B noktasına gidişini görmemize gerek yoktur. Biz filmi yapanların bizi ve
öyküyü B noktasına götürmesini bekleriz. Öykünün duygu durumları ve
önemli noktaları ile ilgileniriz. Bu önceliğe birtakım kuraldışı durumlar
eklenebilir fakat çoğunlukla çizgi filmin dikkate alması gereken dramatik
gerçeklik işte budur.
Çizgi film ve belgeseller arasında “gerçeklik” bakımından bazı farklılıklar
bulunmakla birlikte, aralarındaki bazı benzerliklerden de söz edilebilir. Örneğin
tarihsel açıdan çizgi filmler de aynı belgeseller gibi, bir zamanlar sinema
filmlerinde önce gösterilmek gibi ortak bir kaderi paylaşmışlardır. Aynı şekilde
çizgi filmlerin de özellikle savaş zamanlarında belgeseller gibi, etkin bir
propaganda aracı olarak kullanıldıkları görülmektedir. Örneğin 1943 yapımı Der
Fuehrer’s Face (Jack Kinney), Donald Duck karakterinin Nazi baskısına
dayanamayarak gözlerini Amerika’da açtığı senaryosu ile dönemin öne çıkan
propaganda çizgi filmlerinden biri olmuştur. Çizgi film ve belgesellerin yapısal
açıdan benzer noktaları ise sosyal sorumluluk taşıyan içeriklere uygunlukları ve
eğlendirirken eğitici olabilmek gibi olanaklar sağlayabilmeleridir.
Çizgi film ve belgeseller arasında yukarıda belirtilen ve sayısı daha da
arttırabilecek özelliklerin ardından “çizgi filmler neleri belgeler” diye bir soru
sorulabilir. Öncelikle çizgi filmler üretildikleri toplumun kültürel bir ürünü olarak
kendilerini üreten sanatçıların neleri düşlediklerini belgelemektedirler. Bu
belgeleme, kullanılan yöntem, anlatı biçimleri, hareketlendirme yaklaşımları
dönemlere özgü nitelikler ve değişimleri içerebilmektedir. Tıpkı bir imza gibi,
çizgiler o kişi ya da stüdyoya özgü bilgileri içerebilmektedirler.
Çizgi filmcilerin gerçek yaşamı bir yağlı boya ressamı gibi de yansıttıkları
söylenebilir. Bir sanat tarihçisi tarihi bir yağlıboya tablo üzerinden elde ettiği
bilgilerle o dönem hakkında ayrıntılı verilere ulaşabilmektedir. Çizgi film bu
verilere hareket ve zaman boyutunu ekleyebilmektedir.
Çizgi filmciler anlattıkları konular hakkında donanımlı olmak durumundadırlar.
Tasarlanan karakterler ile verilmek istenen duygunun anlatılabilmesi için çizgi
filmcilerin, o duyguyu yaşamaları, araştırma yapmaları ve önceden gözlemlemeleri
gerekmektedir. Ancak çizgi filmlerin doğası, çoğu zaman sanatçıların kendi
hayatlarının ötesinde hayvan veya cansız nesnelerin dünyasını içselleştirmelerini
gerektirebilmektedir. Örneğin Kayıp Balık Nemo (Finding Nemo, Andrew
Stanton, Angus Maclane, Lee Unrich, 2003) filminin yapımı için çizgi filmciler
balıkların doğasını, yaşayış biçimlerini onların gözünden deneyimlemek için bir
takım gözlem ve deneyimlerde bulunmuşlardır. Bu amaçla balıkların yüzme
biçimlerinden, suyun içerisindeki hayatın nasıl olduğuna kadar bilgi edinmek
üzere alanında uzman kişileri stüdyolarına davet ettikleri bilinmektedir. Ayrıca bu
çizgi filmciler, aynı amaçla sualtı dalışları yaptıklarını ve konu ile ilgili
bulabildikleri tüm belgeselleri izlediklerini ifade etmektedirler.
Kayıp Balık Nemo (2003)
Özetle, çizgi filmin gerçeği temsil etmekten çok, gerçeğin özgün niteliklerini
vurguladığı, yeniden yapılandırdığı, tasarladığı ve karikatürleştirdiği söylenebilir.
Bu noktada bir belgesel ciddiyeti ve özeni ile konular, canlılar ya da cansızlar olarak
ele alınmakta, incelenmekte ve işlenmektedir. Bu yazıda kısaca değinildiği üzere,
belgesel ve çizgi film arasında ortak ve tamamlayıcı yanlar bulunmaktadır. Bu
sinema dalları arasındaki işbirliklerinin arttırılması, “gerçeklerin” izleyiciye
ulaştırılması açısından büyük bir önem taşımaktadır.

4 Vaz, M.C. . The Art of Finding Nemo. San Francisco: Chronicle Books, 2003. s.14.

SEKANS Sinema Kültürü Dergisi
Ağustos 2017 | Sayı e5 : 181-185

Kaynak: http://www.sekans.org/docs/e-sayilar/2017-e5/SEKANS_e5_14d_Dosya-CizgiFilmlerinBelgeselYonu.pdf

TOWER (BELGESEL)

Tower, 1 Ağustos 1966 tarihinde Texas Üniversitesi’nde yaşanmış gerçek bir olayı anlatıyor. Charles Whitman isimli 25 yaşındaki bir adam önce evinde eşini ve annesi öldürür. Ardından üniversite içinde yer alan kuleye tırmanır ve kampüsteki insanlara ateş etmeye başlar. 96 dakika süren bu olayın ardından kuleye tırmanan 3 polis ve 1 sivilden oluşan 4 kişilik bir ekip tarafından öldürülerek etkisiz hale getirilir. 96 dakikalık süre içerisinde Charles Whitman 16 kişiyi öldürmüş ve onlarca insanın yaralanmasına sebep olmuş.

Rotoskop tekniğiyle oluşturulmuş animasyon görüntülerle gerçek görüntülerin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir belgesel Tower. Belgeselde röportaj yapılan insanlar arasında o gün vurulup ölüm tehlikesi atlatan insanlar, yaralılara yardım eden kahramanlar, Charles Whitman’ı etkisiz hale getiren polis memurları gibi insanlar mevcut.

1

Filmin ilk 50 dakikası bir korku gerilim filmi gibi ilerliyor. Kulenin tepesinden açılan ateşle ölen ve yaralanan insanları izliyor ve tanıkların ağzından dinliyoruz. Son yarım saat ise olayın kontrol altına alınmasıyla beraber yaşananları yine olayın kahramanlarının ağzından dramatik bir şekilde dinliyoruz. Finalde kahramanların bugünkü halleriyle yapılan röportaj bölümünde ürpermemek, duygulanmamak elde değil.

Tower her açıdan etkileyici bir belgesel olmuş. Ülkemizde vizyona girmeyen ve festivallerde gösterilmeyen film ülkesi ABD’de toplam 17 ödül kazanmayı başardı. Tower, kendi şehri Austin’de Film Eleştirmenleri Birliği Ödüllerinde 4 ödül birden kazanmayı başarmıştı. En İyi Film, En İyi Belgesel Seyirci ödüllerinin yanı sıra yönetmeni Keith Maitland da iki ödül birden elde etmişti. Özellikle eleştirmen birlikleri tarafından dikkate alındı Tower. Boston’da en iyi animasyon, Dallas’ta en iyi belgesel, Houston’da en iyi bağımsız film ödüllerine layık görüldü. Kazandığı 17 ödülün yanı sıra 24 adaylık da elde ederek yılın en önemli belgeselleri arasında yeri aldı.

 

 

ZOOTOPIA YAPIM BELGESELİ – IMAGINING ZOOTOPIA

Ülkemizde 10 Haziran 2016 tarihinde vizyona girecek olan en yeni Disney filmi Zootopia’nın yapım aşamasını anlatan bir belgesel yayınlandı.

 

Sinema Tv Sendikası kuruldu!

Sinema, dizi, reklam ve TV programcılığı sektörü çalışanlarının ortak çabalarıyla kurulan Sinema Tv Sendikası faaliyetlerine başladı!

İnternet sitesi, üyelik formu ve sosyal medya hesaplarıyla sektör çalışanlarına ulaşmayı amaçlayan sendika için, stop motion tekniğiyle bir de tanıtım filmi çekildi.

Sektör çalışanı olarak, sadece aşağıdaki üyelik formunu doldurmanız yeterli. Sonra, sendikadan size ulaşıp üyelik işlemlerini tamamlıyorlar.

Üyelik formu

İnternet Sitesi

Facebook

Twitter

Instagram

 

 

 

3.ULUSLARARASI CANLANDIRANLAR FESTİVALİ YARIN BAŞLIYOR

3.ULUSLARARASI CANLANDIRANLAR FESTİVALİ YARIN BAŞLIYOR

FESTİVALİN ONUR KONUĞU: MIDHAT “AJAN” AJANOVIC

Midhat Ajanovic- Ajan 1959 doğumlu bir yazar, film yapımcısı, akademisyen ve animasyon sanatçısıdır. 1984-1992 yılları arasında yedi farklı kısa animasyon filmini yönetmiştir.

1994 yılından beri İsveç’te yaşamakta olan Ajanovic, İsveç canlandırma filmleri üzerine bir doktoraya sahiptir. İsveç film okullarında, canlandırma filmleri üzerine eğitmenlik yapar ve yazılar yazılar. Farklı dillerdeki en son kitaplarından bazıları canlandırma tarihi ve teorisi üzerinedir. En son kitapları; İsveççe/ Den rörliga skämtteckningen (Optimal Press, İsviçre 2009), Hırvatça/ Karikatura i pokret (Hrvatski filmski savez, Zagreb 2008) ve İtalyanca/ Animazione e relismo (Animation and Realism, Cuem, Milan, 2006).

Organizasyonunda yer aldığı ve sanatsal direktörlüğünü yaptığı bazı festivaller şunlardır; Podgorica (Karadağ), Zagreb (Hırvatistan), Eksjö (İsveç) ve ayrıca bir çok uluslararası festivalde jüri üyeliği de yapmıştır.

AÇILIŞ FİLMİ

Seanslar
23 Nisan 2015 21:00 Beyoğlu Sineması

ten-rengi-bal

Ten Rengi Bal: Miel
Fransa , 2013, 70’, Renkli, Fransızca

Yönetmen: Laurent Boileau, Jung
Senaryo: Laurent Boileau, Jung
Müzik: Siegfried Canto, Little Comet
Yapımcı: Thomas Schmitt

Seul’lu bir çocuğun Belçika’da geçen hikayesini anlatan Ten Rengi Bal (Couleur de peau: Miel), Jung Sik-Jun’un grafik romanından uyarlanmış. Fransız yapımı filmde canlı çekim ve 2D/3D animasyon bir arada kullanılıyor.

ENGELSİZ

rimolarzimolar2

Canlandıranlar Festivali açılışını bu yıl; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapıyor. Bu bayramın tüm çocukların bayramı olması için bu bölümdeki film; işitme engellilerin de seyredebileceği formatta gösteriliyor.

RİMOLAR VE ZİMOLAR: KASABADA BARIŞ
Türkiye, 2014, 75’, Renkli, Türkçe

Yönetmen: Nermin Er, İsmet Kurtuluş
Senaryo: Süreyya Kıral, Edip Ekal
Görüntü Yönetmeni: Mehmet Y. Zengin
Kurgu: Niko
Müzik: Kerem Doğrar, Elif Bleda
Yapım: Pati Film
Seslendirenler: Yekta Kopan, Janset, Ezgi Mola, Şevket Süha Tezel, Hayko Cepkin, Akasya Asıltürkmen, Berrak Kuş, Zeyno Eracar, Özgür Özdural, Fatih Ürek, Ezel Akay, Banu Güven, Murat Şen, S.Emrah Özdemir, Nazmi Sinan Mıhçı

Rimo ve Zimo, aralarında ufak bir çöl bulunan ve birbirlerinden çok da uzak olmayan iki kasabadır. Her iki kasabanın sakinleri, karşılıklı nefret ve korku duygularıyla uzun süredir birbirlerinden uzak durmaktadır. Ta ki Rimo’da yaşayan iki sevimli kahraman olan Minnik ve Bızdık’ın yolu, çölde pikniğe çıkmış olan Zimolu bir aileyle kesişinceye kadar…
Yönetmen Hakkında:
Nermin Er
1972 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi, Heykel Bölümü’nden mezun oldu. İşleri çeşitli sergilerde yer bulduktan sonra, 2004 yılında ilk kişisel sergisini açtı. Rimolar ve Zimolar yönetmenliğini yaptığı ilk filmdir.

İsmet Kurtuluş
1983 yılında Ankara’da doğdu. Çeşitli kısa film, belgesel ve müzik vidolarının senaristliğini ve yönetmenliğini yaptı. Reklam yönetmeni olarak çalışmaktadır. Rimolar ve Zimolar yönetmenliğini yaptığı ilk uzun filmdir.

TÜRKİYE’DEN

Türkiye’de son dönemde yapılan ve uluslararası festivallerden ödüller de almış olan canlandırma filmlerinden oluşan bir bölüm.

2

BÜYÜK İHTİYAÇ
Türkiye, 2013, 17”, Renkli, Türkçe

Yönetmen: Semih Delil
Senaryo Yazarı: Semih Delil
Müzik: Emel Sayın
Yapımcı: Semih Delil

Bu günlerde bütün ihtiyaçlarımız dijital kutuların içine sıkışmıştır. Duygular, ihtiyaçlar, ve kimlikler, hepsi bu dijital illüzyon içerisinde bizi tatmin ederler.

Yönetmen Hakkında:
Semih Delil 1982 yılında Ankara’da doğmuştur. Lise, üniversite ve yüksek lisans eğitimini grafik tasarımı alanında yapmıştır. Bu sırada çeşitli animasyon ve tasarım yarışmalarında dereceleri vardır. Aynı zamanda animasyon çalışmalarına devam etmektedir.

3

DURAK
Türkiye, 2014, 3’, Renkli, Türkçe

Yönetmen: Serdar Çotuk , Buğra Uğur Sofu
Senaryo: Serdar Çotuk , Buğra Uğur Sofu
Animasyon: Serdar Çotuk , Buğra Uğur Sofu
Kurgu: Serdar Çotuk , Buğra Uğur Sofu
Müzik: Serdar Çotuk , Buğra Uğur Sofu

Dünyanın bir yerinde, bir takım insanların otobüs beklerken ilginçliklere neden olan bir yaratıkla karşılaşması…

Yönetmen Hakkında:
Serdar Çotuk ve Buğra Uğur Sofu birlikte çalışmaya, 2010 yılında, Dumlupınar Üniversitesi Animasyon Bölümü’nde başladılar. Okuldaki ikinci yıllarından itibaren de yönettikleri canlandırma filmleriyle ulusal ve uluslararası festivallerde ödül aldılar.

4

GEZİ
Türkiye, 2014, 3’33”, Renkli, Türkçe

Yönetmen: Murat Özfilizler
Senaryo: Murat Özfilizler
Animasyon: Murat Özfilizler
Müzik: Teneke Trampet
Görüntü Yönetmeni: Sercan Erol
Kurgu: Murat Özfilizler
Ses: Teneke Trampet
Yapımcı: Berna Akkızal

Gezi protestolarında yaşananların “Teneke Trampet” şarkısı eşliğinde bir canlandırmasıdır.

Yönetmen Hakkında: 1977 doğumlu Murat Özfilizler, Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü mezunudur. 1998-2005 arası Kanal D, 2005-2009 arası Makine Medya Yapımevi’nde yönetmen olarak çalıştı. 2009 yılından bu yana çalışmalarına serbest olarak devam etmektedir.

5

İMTİYAZ MUHAKEMESİ
Türkiye, 2014, 7’13”, Renkli, Türkçe

Yönetmen: Metin Vatansever
Senaryo: Metin Vatansever
Müzisyen: Necdet Yaşar, Emre Aracı, Rıfat Bey
Seslendirenler: İlker Yaman, Kübra Uysal, Remzi San
Yapımcı: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Bölümü

Mümtaz, otuzuna yaklaşmış genç bir adamdır, vaat edildiği gibi yaşamın kendisine sunmuş olması gereken imtiyazı aramaktadır.

Yönetmen Hakkında: İzmir’de doğdu. 2008’de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon Bölümü’nde öğrenimine başladı ve hala sürdürmektedir.

6

İRFAN
Türkiye, 2013, 12’07”, Renkli, Türkçe

Yönetmen: Rıdvan Çevik
Senaryo: Rıdvan Çevik
Canlandırma: Tahsin Özgür, Rıdvan Çevik, Ahmet Tabak ve tüm ekip
Ses kurgu: H. Selçuk Kıray
Müzik: Müzikotek Arşivi
Yapımcı: Rıdvan Çevik

Bir gün İrfan adında bir genç üniversiteye girer. Eğitim alabilecek belki de en son kişi olan İrfan’ın üniversiteden çıkışı acaba nasıl olacak?

Yönetmen Hakkında: 1979 yılında doğan yönetmen, mezun olduğu Anadolu Üniversitesi Çizgi Film Bölümü’nden sonra yurt içi ve yurt dışı çeşitli çizgi film yapımlarında çalıştı. Bu yapımlarda yönetmen, karakter tasarımcısı, öykü tasarımcısı, canlandırma sanatçısı gibi görevler aldı. Şu an çizgi film üzerine doktora çalışmalarına ve çeşitli çizgi film projelerine devam etmektedir.

7

KOVALI SÜVARİ
Türkiye, 2014, 6’23”, Renkli

Yönetmen: Ayşe Gülsüm Özel
Hikaye: Franz Kafka
Müzik: Mikail Yakut
Destek: Prof. Peter Schubert, Gunter Eisermann

Film; Franz Kafka’nın 1921 yılında 1. Dünya Savaşına ithafen yazdığı aynı isimli öykü kesitinin bir yorumudur. Yakacak kömür arayan ve kömür satıcısının veresiye vermesini uman fakir adamın hikayesini anlatır. Ancak adam hayal kırıklığına uğrar ve “buzulların kapladığı diyarlara dek yükselerek” izini siler. Sözsel bir anlatının görsel bir yorumu olan film konuşma içermez.

Yönetmen Hakkında:
1989 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Lisesi mezuniyetinin ardından Berlin Weissensee Sanat Üniversitesi’nde dekor ve kostüm tasarımı bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. 2013 yazından bu yana Nürnberg Devlet Tiyatrosu’nda dekor ve kostüm tasarımı alanında çalışmaktadır. Sanat yönetmenliğini yaptığı bir çok film uluslararası ve yerli festivallerde ödüller almıştır.

8

KÜÇÜK MATRUŞKA
Türkiye, 2014, 6’23”, Renkli

Yönetmen: Serin İnan ve Tolga Yıldız
Senaryo: Serin İnan ve Tolga Yıldız
Animasyon: Emre Çamcı ve Kubilay Kocaoğlu
3D Modelleme: Nur Diker
Orijinal Müzik: Cem Adıyaman

Günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş el yapımı oyuncakların bulunduğu eski bir oyuncak odasında, kaybolmaktan ve değişmekten iyice korkan geleneksel bir matruşka ailesinin ve onların yeniliğe, farklılığa aç en küçük kızlarının hikayesi.

Yönetmen Hakkında: Serin Inan ve Tolga Yıldız 2009 yılında New York’ta kurdukları KOZMONOT Animasyon Stüdyosu’nda, 2012 yılından beri, İstanbul’da çalışmalarına devam etmektedir.

9

MERDİVENLER
Türkiye, 2014, 2’35”, Renkli

Yönetmen: Serdar Çotuk , Buğra Uğur Sofu
Senaryo: Serdar Çotuk , Buğra Uğur Sofu
Animasyon: Serdar Çotuk , Buğra Uğur Sofu
Kurgu: Serdar Çotuk , Buğra Uğur Sofu
Müzik: Serdar Çotuk , Buğra Uğur Sofu

Tarih boyu toplumun önünde giden aydın insanlar korkuldukları için karalanmış, lanetlenmiş, katledilmişlerdir. Bu film, tarihteki bu insanlık dışı olaylardan birini anlatmaktadır.

10

RUYA

Türkiye, 2013, 4’08”, Renkli
Yönetmen: Emrah Bekdikli
Müzik: Ela Aydemir “over the rainbow”

2001:A Space Odyssey ve Oz büyücüsünün etkisinde kalarak kurulan bir hayal.

Yönetmen Hakkında: Güzel Sanatlar Seramik Bölümü mezunudur ama animasyon, motion grafik ve illustrasyona yönelmiştir. Aynı zamanda bas gitaristir.

FESTİVALLERDEN

Bu bölümde; dünyaca ünlü uluslararası canlandırma festivallerinin en son seçkilerinden örnekler yer alıyor.

11

Benim Küçük Timsahım
Fransa, 2013, 6’30”, Renkli, Diyalogsuz

Yönetmen: Etienne Bagot-Caspar, Yohan Cohen, François Mancone, Maickel Pasta, Milian Topsy
Senaryo: Étienne Bagot-Caspar, Yohan Cohen, François Mancone, Maïckel Pasta, Milian Topsy
Yapımcı: Isabelle Aubin
Yapım: Supinfocom

Benim Küçük Timsahım’da, beklenmedik bir şekilde küçük bir bebeğe denk gelince Croco’nun dünyası ters düz olur.

12

Beş Karış Havadaki Akıl
İtalya, 2013, , 7’30”, Renkli, Diyalogsuz

Yönetmen: Roberto Catani
Yapımcı: : Roberto Catani
Kurgu: Roberto Catani, Mariangela Malvaso
Müzik, Ses Tasarımı: Andrea Martignoni

Beş Karış Havadaki Akıl, okul derslerine konsantre olmaya pek az ilgili bir çocuğun rüya gibi yolculuğunu anlatır. Derslerine daha fazla ilgi göstermezse kulağını kesecekmiş gibi yapan öğretmeni tarafından tehdit edilirken, hayali yolculuğu gökyüzüne son bir yükseliş gibi devam eder.

13

Düğün Pastası
Almanya, 2012, 8’30’’, Renkli, Diyalogsuz

Yönetmen: Viola Baier
Senaryo: Viola Baier
Animasyon: Viola Baier, Kyra Buschor, Jill Poullin, Pia Auteried, Alexander Dietrich, Paul Cichon, Ringo Klapschinsky, Anna Habermehl, Martin Grötzschel, Marthe Delaporte, Alina Bopele, Javier Pérez Ródenas, Sarah Heinrich, Jacob Frey, Kariem Saleh, Iring Freytag, Kiana Naghshineh, Christoph Sarow, Kathrin Kuhnert, Nikolaos Saradopoulos
Müzik: Balz Aliesch
Yapımcı: Iris Frisc
Yapım: Institute of Animation, Visual Effects and Digital Postproduction

Düğün Pastası, günlük hayat rutininin, gayretsizliğin ve partnere olan ilginin sönüşünün ilişkiler üstündeki acı-tatlı etkisini gösteren bir film.

14

Escarface
Fransa, 2013, 6’, Renkli, Diyalogsuz

Yönetmen: Lionel Arnold, Vincent Meunier, Eva Navaux, Pierre Plouzeau, Dario Sabato, Burcu Sankur
Müzik: Tanguy Follio
Ses tasarımı: Thomas Van Pottelberghe
Yapım: Supinfocom Valenciennes

İki nine Oturak Müzesi’ne yapacakları geziyi karşılayabilmek için banka soymaya karar verir.

15

Evim Evim Güzel Evim
Fransa, 2013, 10’, Renkli, Diyalogsuz

Yönetmen: Pierre Clenet, Alejandro Diaz, Romain Mazenet, Stéphane Paccolat
Production: Supinfocom Arles
Yapımcı: Supinfocom Arles

‘Evim Evim Güzel Evim’ kendi yıkık dökük mahallesinden ayrılmayı seçen genç bir evin hikayesidir. Daha yaşlıca bir evin de maceracı ruhu uyanır ve ‘dostla yollarda’ filminde partneri olarak genç eve katılır.

16

Harald
Almanya, 2014, 7’, Renkli, Diyalogsuz

Yönetmen: Moritz Schneider
Animasyon: Ringo Klapschinsky, Moritz Schneider, Pia Auteried, Jacob Frey, Kyra Buschor, Cynthia Collins, Julia Ocker, Georg Schneider, Julia Reck
Müzik: Balz Aliesch
Yapım: Filmakademie Baden-Wurttemberg

Harald bir şampiyon güreşçidir. Hırslı annesi tarafından yönlendirilerek pek çok yarışmada kupalar kazanmıştır. Ancak gerçek tutkusu çiçeklerdir. Bir gün en sevdiği çiçeği annesi tarafından ondan alındığında, Harald çiçeği için savaşmak zorundadır.

17

Mia
Belçika, 2014, 9’, Renkli, Diyalogsuz

Yönetmen: Wouter Bongaerts
Yapımcı: Viviane Vanfleteren, Arnoud Rijken

7 yaşındaki Mia, aşırı çalışan annesini fazlasıyla kalabalık bir metropolün pençelerinden kurtarmaya çalışır. Macerası sırasında, dünyayı döndüren gizli sırların kilidini açar.

18

Sadece Su
Fransa, 2013, 4’30”, Renkli, Diyalogsuz

Yönetmen: Carlos De Carvalho
Modelleme, Animasyon: Sophie Dufétel, Jean-Baptiste Henguelle, Clément Holvoet, Thomas Lecourt
Müzik: Jean-Philippe Goude
Ses Tasarımı: Christian Cartier, Maxence Ciekawy
Yapımcı: Je Regarde – 2014

Hikaye ünlü Coğrafi Keşifler döneminde Lizbon’da geçer. Kaşifler, domuz gibi görünerek, okyanuslarda geçen uzun yolculuklarından sonra limana varırlar. Şehrin her yerinde küçük gruplar kutlama yapmak için toplanır. Sevgililer uzun ayrılıklarından sonra kavuşarak birbirlerine sarılırlar. Dönüşlerini kutlamak için spontane toplu danslar organize edilir. Bu sırada genç bir domuz, kendi öz şehrindeki herkesten tamamen izole olmuş gibi garip bir hisse kapılır.

19

Sudan Duvarlar
İtalya, 2014, 7’, Renkli, Diyalogsuz

Yönetmen: Francesca Macciò and Francesca Quatraro
Tasarım: Francesca Macciò
Yaratıcı: Francesca Macciò and Francesca Quatraro
Müzik: Japanese Gum
Yapımcı: Centro Sperimentale di Cinematografia, Scuola Nazionale di Cinema, Sede del Piemonte, Dipartimento di Animazione

Sudan Duvarlar, müziğin bize hissettirebildiği duyguları renkler, görüntüler ve hareketlerle iletme ihtiyacından doğmuş bir projedir.

20

Treo Fiskur
Fransa, 2013, 6’, Renkli, Fransızca-İngilizce Altyazı

Yönetmen: Lucie Delvaux, Alissa Bécavin, Noémie Cauvin, Tristan Hélaine, Sullivan Vanderlinden
Müzik: Thomas Schweitzer
Ses Tasarımı: Thomas Van Pottelberghe
Seslendirenler: Zoé Caudron, Erica Mendez, Edward Bosco

Bir balıkçı, balık kesince, ağını doldurma arayışı içinde mistik kuzey denizlerinin derinlerine gider. Yolculuğu onu dünyadaki tüm balıkların doğduğu yere getirir. Buldukları harikulade, garip ve biraz fazla tehlikelidir.

İSVEÇ – 100. YIL

Bu yıl 100. yaşını kutlayan İsveç canlandırma sinemasından son dönem kısa film örneklerinin gösterileceği bölüm.

neverlikefirsttime

ASLA İLKİ GİBİ OLMAZ
İsveç, 2006, 15’, Renkli, İsveççe

Yönetmen: Jonas Odell
Senaryo: Jonas Odell
Oyuncular: Mikael Brolin, Hanna Eklöf, Rebecca Haridi

Dört farklı insanın “ilk”lerini anlattıkları röportajlardan oluşan belgesel bir animasyon.

Ödüller
Golden Bear (en iyi kısa film) – Berlin Uluslararası Film Festivali 2006
En İyi Kısa Film- Swedish Guldbagge Awards

Yönetmen Hakkında:
1962 Stockholm doğumlu olan Jonas Odell; özellikle U2, Rollins Stones, Franz Ferdinand gibi ünlü grupların müzik videoları yönetmenliği ile ünlü: Müzik videoları dışında ve film yönetmenliği yapan Odell, aynı zamanda FilmTecknarna’nın da kurucusu.

lookingglass

AYNA
İsveç, 2007, 4’58’’, Siyah Beyaz, Diyalogsuz

Yönetmen: Erik Rosenlund
Senaryo: Erik Rosenlund

Karanlık ve fırtınalı bir gece, küçük bir kız evde yalnız, ama gerçekten o mu?

Ödüller
Palme d’Or Adayı – Cannes Film Festivali 2007, Fransa
Jüri Özel Ödülü, RICA Wissembourg 2007, Fransa
Üniversite Kısa Metraj Jüri Özel Ödülü Cinessonne 2007, Fransa
Özel Ödül – MoliseCinema 2007, İtalya

Yönetmen Hakkında
1975 yılında doğdu. Animasyon öğrenmeden önce illüstrasyon ve çizgi romancı olarak çalıştı. Cannes Film Festival’inde gösterilen son filmlerinden Checkoo dahil olmak üzere filmleri bir çok festivalde gösterildi ve çeşitli ödüller aldı.

checkoo

CHECKOO
İsveç, 2008, 12’, Renkli, Diyalogsuz

Yönetmen: Erik Rosenlund
Senaryo: Erik Rosenlund
Animasyon: Erik Rosenlund
Ses Tasarımcısı: Erik Rosenlund
Ortak yapım ve konuk animasyon sanatçısı: Susanne Sturesson
Müzik: Martin Bird
Ortak yapım: SVT, Sveriges Television AB and YLE, Yleisradio Oy
Destek: The Swedish Film Institute
Haklar: Sveriges Television AB och Erik Rosenlund, 2008

Başarısız bir ofis çalışanının kendini diğerlerine uydurma çabası.

sharaf1

SHARAF
İsveç, 2012, 13’, İsveççe, Renkli

Yönetmen: Hanna Heilborn and David Aronowitsch
Sanat Yönetmeni ve Karakter Tasarımı: Mats Johansson/Acne Jr
Animasyon: Nicolas Maurice
3D model: Jonas Kärn, Nicolas Maurice
Yapımcı: Hanna Heilborn and David Aronowitsch
Yapım: Story AB

İki metre yüksekliğindeki büyük dalgaların içinde küçük bir sinek gibi kalan bir gemi.
17 yaşındaki Sharaf Gran Kanarya’ya son yıllarda gemi ile götürülen binlerce mülteciden biri. Büyük okyanusu küçük bir gemi ile geçtiler. Sharaf kıyıya vardığı için şanslı. Binlerce kişi ise Atlantik Okyanusu’nda veya Akdeniz’de öldü. 2012 yılında tamamlanan film, David Aronowitsch ve Hanna Heilborn tarafından yapılan
bu tip zor koşullarda kalan çocuk ve gençlerin hikayelerinin anlatıldığı animasyon serisinin üçüncü ve son bölümü.

Ödüller:
30. Şikago Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali 2013: Genç Jüri Animasyon Belgesel Birincilik Ödülü
Capalbio Uluslararası Film Festivali 2013: Animasyon Belgesel Film

sudd

SİLİNMEYENLER
İsveç, 2011, 15’, Siyah Beyaz, Diyalogsuz

Yönetmen: Erik Rosenlund
Senaryo ve Hikaye: Erik Rosenlund
Oyuncular: Frida Jansdotter, Björn Söderbäck
Yapım: Happy FlyFish

Dünya değişirken, ortaya çıkan tek şey sizsinizdir.

tussilago

TUSSILAGO
İsveç, 2010, 15’, Renkli, İsveççe

Yönetmen: Jonas Odell
Animasyon: Per Helin, Marcus Krupa, Johan Sonestedt, Martin Nyberg, Susanne Sturesson, Mikael Lindbom, Jakob BastvikenLindor Tidäng, Kaspar Christophersen
Yapımcı: Linda Hambäck & Niklas Adolfsson
Röportajlar: Richard Dinter, DoP Per Helin
Music: Martin Landquist
Ses: Fredrik Jonsäter
Yapım: Filmtecknarna F. Animation AB in coproduction with Film i Väst and Sveriges Television AB

1907’lerde bir kadının terörist eylemlere nasıl katıldığının hikayesi.

lies_logner

YALANLAR
İsveç, 2006, 15’, Renkli, İsveççe

Yönetmen: Jonas Odell
Senaryo: Jonas Odell
Müzik: Martin Landquist
Yapımcı: Linda Hamback

Röportajlardan oluşan belgesel film, üç farklı kişinin yalan söylemekle ilgili gerçek hikayelerini anlatıyor.

Ödüller
En İyi Kısa Film- Swedish Guldbagge Awards
Jüri Ödülü- Sundance Film Festival 2009 (Uluslararası Kısa Film)

Bath-house

YÜZME HAVUZU
İsveç, 2014, 15’, Renkli, İsveççe

Yönetmen: Niki Lindroth von Bahr
Senaryo: Jerker Virdborg
Yapımcı: Karl Wettre, Jerker Virdborg, Niki Lindroth von Bahr
Yapım: Malade Aktiebolag

Bir fare çetesi yüzme havuzunu soymaya çalışırlar ama bu tuhaf , İsveç, kukla animasyonunda ters giden bazı şeyler vardır.
Bir yüzme havuzunda; 6 karakter, bir ukala havuz müdürü, üçkağıtçı bir çete ve ilginç bir iletişim…

Yönetmen Hakkında:
Niki Lidroth von Bahr özel efektler konusunda Nordiska Scenografisk Konsthögskolan’da derece almıştır. Kendi filmlerini yapmanın yanında serbest olarak filmlerde ve tiyatrolarda animasyon sanatçısı olarak da çalışmaktadır.

Ödüller
Anima Festival 2011- Grand Prix

BELGESEL

Seanslar
26 Nisan 2015 14:30 MSGSÜ Fındıklı
27-28-29-30 Nisan 10:00 ITU Taşkışla

Bu bölümde ülkemizdeki günümüz animasyon sanatçıları ile yapılmış röportajlardan oluşan kısa belgeseller, çocukların animasyon yapmakla tanışmasını konu eden bir belgesel ve Emre Senan Tasarım Vakfı Yahşibey Tasarım Çalışmaları’nda farklı disiplinlerden gelen gençlerle bir atölye çalışması dahilinde üretilmiş live-action animasyon tekniğini kullanan bir belgesel yer alıyor. Canlandırma alanında çalışan, bu alana girme isteği duyan ve canlandırmaya gönül verenlerin ilgisini çekecek olan bölüm, Türkiye’nin canlandırma serüveninden bir kesidi gözler önüne seriyor.

Malatyalı-Çocuklarla-Canlandırma-Atölyesi

MALATYALI ÇOCUKLARLA CANLANDIRMA ATÖLYESİ

Türkiye, 2011, 9’37”, Renkli
Yönetmen: Berat İlk
Görüntü Yönetmeni: Mehmet Kocaoğlu
Kurgu: Mehmet Kocaoğlu
Yapım: Berat İlk

2. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında, Berat İlk tarafından çocuklar ve gençler için düzenlenen canlandırma atölyesini konu alan bu kısa belgeselde atölye sırasında üretilen sevimli canlandırma denemeleri izlenebilir.

Berat İlk

Canlandırma sanatçısı, yönetmeni ve yapımcısı olan Berat İlk, Eskişehir
Anadolu Üniversitesi Çizgi Film mezunudur. Uzmanlık alanı stopmotion olan
İlk, Anima’nın kurucu ortakları arasında yeralmıştır. Yüze yakın reklam filminde
görev aldıktan sonra bir süre yurt dışında yaşayan İlk, Türkiye’deki canlandırma
sinemasının ihtiyaçlarını ve mevcut üretim ortamını göz önüne alarak, 2008 yılında
“Canlandıranlar” isimli projeler geliştirmeye başladı. Daha sonra, İstanbul Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi VCD Bölümü ortaklığıyla Canlandıranlar Yetenek Kampı’nı hayata geçirdi. Her yıl tekrar eden yetenek kampının yanı sıra 2011 yılında Canlandıranlar Derneği’ni, 2012 yılında ASIFA Türkiye’yi kurdu. 2013 itibariyle hayat bulan Canlandıranlar Festivali’nin de başkanı olan Berat İlk, halen İstanbul Bilgi Üniversitesi ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde ders vermeyi sürdürüyor.

afiş1

BÜYÜK ÇOCUKLAR OKULU

Türkiye Turkey, 2014, 8’18”, Renkli Color
Yönetmen Director: Berat İlk
Yapım Production: Berat İlk

Röportajlar

CEMAL EREZ
Türkiye, 14’10”, Renkli
Yönetmen: Umut Kantoğlu

Cemal Erez
1973 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademsi Yüksek Grafik Bölümü’nden (Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Sanatlar Bölümü) mezun oldu. Çizgi film serüvenine akademi Diploma Projesi olarak gerçekleştirdiği “65 KV” adlı 5 dakikalık bir filmle başladı. İtalya – Urbino kentindeki Güzel Sanatlar Enstitüsü animasyon bölümünde animasyon eğitimi aldı (1976). Paris’te Ecole Normale Superieure des Arts Decoratifs, animasyon bölümünde animasyon öğrenimi gördü (1980-1984). 1979 yılından beri İstanbul ve Paris arasında yaşayan Cemal Erez her iki ülkede de çizgi ile sinemayı birleştirdiği kısa sanatsal filmlere imza attı.

EMRE SENAN
Türkiye, 12’56”, Renkli
Yönetmen: Melodi Baç
Yapımcı: Berat İlk

Emre Senan
1975 yılından bu yana grafik tasarımcı olarak yaşamını sürdürüyor. Profesyonel yaşamının büyük bir bölümünü reklam sektöründe yönetici olarak sürdürdü. Şimdi kendi tasarım atölyesinde çalışıyor. MSGSÜ Grafik Tasarım Bölümü öğretim üyesi. Prof. Ayşegül İzer ile birlikte Emre Senan Tasarım Vakfı kurucusu. GMK üyesi.

TAHSİN ÖZGÜR
Türkiye, 12’07”, Renkli
Yönetmen: Selçuk Sağlam
Yapımcı: Berat İlk

Tahsin Özgür
Klasik anlamda, yani kalemle çalışan bir animatördür. Yurtdışında ve Türkiye’de bir çok stüdyoda çalıştı. Eşi Lale Özgür’ün şirketi “Esin Desen” adına da çok çalışmaları oldu. Çeşitli okullarda animasyon öğretmenliği yaptı.
COŞKU ÖZDEMİR
Türkiye, 5’, Renkli
Yönetmen: Ayşe Defne Çavlın
Yapımcı: Berat İlk

Coşku Özdemir
Coşkun Özdemir; Avatar, Buz Devri, Transformers, Yenilenlerin İntikamı, Karayip Korsanları, Kaçış 2 ve Ironman 2 gibi ondan fazla ünlü Hollywood animasyon filminin animasyon ve görsel efektlerine katkıda bulunmuştur. Biri Türkiye’de biri ABD’de olmak üzere mühendislik ve sanat konusundaki diplomalarını aldıktan sonra Industrial Light & Magic/Lucas Film, PDI/Dreamworks Animation ve Blue Sky Studios/20th Century Fox gibi stüdyolarda çalıştı. Dünya çapındaki müşterilere animasyon ve görsel efekt hizmetleri sunan Robotika Film’in kurucusudur.
ERDEM TAYLAN
Türkiye, 11’19”, Renkli
Yönetmen: Kübra Elveren
Yapımcı: Berat İlk

Erdem Taylan
Taylan, 2001 yılından beri Toy Story, Monsters, Inc. ve Finding Nemo gibi bol ödüllü ve yüksek hasılatlı animasyon filmlerinin yapımcı şirketi olan Pixar’da çalışıyor.

Emniyettepe-Çocukları-ile-Canlandırma-Atölyesi

EMNİYETTEPE ÇOCUKLARI İLE CANLANDIRMA
Türkiye, 2011, 9’37”, Dijital, Renkli
Yönetmen: Berat İlk
Animasyon: Mehmet Kocaoğlu
Görüntü Yönetmeni: Mehmet Kocaoğlu
Kurgu: Mehmet Kocaoğlu
Yapım: Berat İlk
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nin organizasyonu ile 2010 yılında Berat İlk tarafından Emniyettepe’li çocuklarla haftasonlarında bir animasyon atölyesi gerçekleştirildi. Bu buluşmaların kayıtlarından oluşan kısa belgeselde çocukların kendi hayallerini canlandırmaları izlenebilir.

Berat İlk
Canlandırma sanatçısı, yönetmeni ve yapımcısı olan Berat İlk, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Çizgi Film mezunudur. Uzmanlık alanı stopmotion olan İlk, Anima’nın kurucu ortakları arasında yeralmıştır. Yüze yakın reklam filminde görev aldıktan sonra bir süre yurt dışında yaşayan İlk, Türkiye’deki canlandırma sinemasının ihtiyaçlarını ve mevcut üretim ortamını göz önüne alarak, 2008 yılında “Canlandıranlar” isimli projeler geliştirmeye başladı. Daha sonra, İstanbul Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi VCD Bölümü ortaklığıyla Canlandıranlar Yetenek Kampı’nı hayata geçirdi. Her yıl tekrar eden yetenek kampının yanı sıra 2011 yılında Canlandıranlar Derneği’ni, 2012 yılında ASIFA Türkiye’yi kurdu. 2013 itibariyle hayat bulan Canlandıranlar Festivali’nin de başkanı olan Berat İlk, halen İstanbul Bilgi Üniversitesi ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde ders vermeyi sürdürüyor.

1915-2015

Gösterimler
24 Nisan 17.30 MSGSÜ Fındıklı

budavacoylebitmez-1024x570

BU DAVA BÖYLE BİTMEZ
Türkiye, 2011, 1’, Renkli, Türkçe

Yönetmen: Gökhan Okur
Senaryo: Gökhan Okur, Can Ercebe
Animasyon: Gökhan Okur
Müzik: Adrew Kramer
Seslendirenler: Güral Dinçol, Firuze Engin
Yapım: Koff Animation

Hrant Dink davası üzerine bir animasyon.

Yönetmen Hakkında
1981’de Eskişehir’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Elektrik & Elektronik Mühendisliğinden mezun oldu, Sabancı Üniversitesi’nde görsel iletişim tasarımı yüksek lisansı yaptı. Kısa animasyon filmleri yurtiçi ve yurtdışı pek çok festivalde gösterildi, ödüller aldı. Maltepe Üniversitesi’nde çizgi film dersleri verdi. 2012 yılında Koff Animation’ı kurdu, halen orda çalışmakta.

hayırsız-ada-1024x576

HAYIRSIZ ADA
Fransa 2010 14’17” Renkli Diyalogsuz

Yönetmen: Serge Avedikian
Senaryo: Serge Avedekian
Müzik: Michel Karsky
Yapımcı: Roy Dyens ve Aurelia Previeu

Suluboya tablolar gibi yapılan animasyon filmde, İstanbul’un artan sokak köpeklerinin toplanıp Hayırsızada’ya götürülmeleri, orada ölüme terkedilmeleri anlatılıyor.

Ödüller
Cannes 2010 – Kısa film ve senaryo dalında aday
Palme d’Or 2010- Kısa Film

Yönetmen Hakkında
Aynı zamanda bir actor ve yönetmen olan Serge Avedikian, 1955 Ermenistan doğumludur.

hicbir-karanlik-unutturamaz-gorsel-1024x576

HİÇBİR KARANLIK UNUTTURAMAZ
Türkiye 2011 10’ Siyah Beyaz Türkçe

Yönetmen: Hüseyin Karabey
Senaryo: Hüseyin Karabey
Canlandırma: Aksel Zeydan Göz
Mektup Ses: Rakel Dink
Kurgu: Hüseyin Karabey, Ebru Karaca, Babtise Gacoin
Ses Tasarımı: Umut Şengör, Babtise Gacoin
Müzik: Lena Chamamian ‘Sareri Hovin Mernem’
Prolog Metni: Sırrı Süreyya Önder
Yapım: Asi Film
Yapımcı: Hüseyin Karabey

Rakel Dink’in milyonların vicdanının sesi olan konuşmasından yola çıkan bir animasyon.

Yönetmen Hakkında
1970 İstanbul doğumlu Hüseyin Karabey, Mezopotamya Kültür Merkezi’nin sinema bölümünün kurucuları arasında yer aldı. Belgesel ve kısa filmleriyle ünlü olan yönetmen; ilk uzun metrajı Gitmek (2008) ile ulusal ve uluslararası festivallerde başarı kazandı.

SAYGI

tonguc-yasar-3

Seanslar
27 Nisan 2015 18:30 MSGSÜ Fındıklı

Türkiye’nin canlandırma tarihinde önemli yeri olan Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü filminin yönetmeni, Tonguç Yaşar festivalin SAYGI bölümünde seyircilerle buluşuyor. Büyük usta Tonguç Yaşar ile bir ömre yayılan canlandırma macerası hakkında sohbet edecek, sanatçının filmlerinden örnekler izleyeceğiz.

TONGUÇ YAŞAR
Tonguç Yaşar, 1932’de İstanbul’da doğdu. Karikatüre 1952 yılında başladı. Akbaba, Dolmuş, Tef, Taş Karikatür ve Yön dergilerinde haftalık, Vatan gazetesinde günlük karikatürler çizdi. Çizgileri yurtdışında yayımlandı. Uluslararası yarışmalarda ödüller aldı. Karikatürün yanı sıra çizgi film çalışmaları da yapan Tonguç Yaşar, Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü isimli filmi Türkiye’de 1972’de Adana Altın Koza Film Yarışması’nda jüri özel ödülünü aldı. Aynı film 1973’te 30 ülkenin 600 filmle katıldığı uluslararası 9. Annecy Çizgi Film Festivali’nde ön elemeyi geçerek gösterime hak kazanan ilk Türk çizgi filmi oldu. TRT Kültür Sanat Bilim Ödülleri Yarışması’nda Yaşa Don Kişot çizgi filmi ile ikincilik ödülünü ve Darüşşafaka Sinema Kulübü 1. Uluslararası Sinema Şenliği en iyi film ödülünü aldı. Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği Nasreddin Hoca Çizgi Film Yarışması’nda birincilik ödülünü de alarak bakanlığa iki Nasreddin Hoca filmi yaptı. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Balina ile Mandalina ve Sait Faik’in Topal Martı eserlerinden yaptığı uyarlamalar başta olmak üzere 16 kısa metraj çizgi film üretti.

Ödüller
1972, Belçika Heist Birincilik Ödülü
1972, Üsküp Başarı Ödülü S
1973, İtalya -Marostica İkincilik Ödülü
1974, Akşehir Uluslararası Karikatür Yarışması, Başarı Ödülü
1979, Akşehir Uluslararası Karikatür Yarışması, Başarı Ödülü ve Nasreddin Hoca Çizgi-Film Yarışması Birincilik Ödülü

Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü?
Türkiye 1970 2’58’’ Siyah Beyaz B&W Türkçe

Yönetmen: Tonguç Yaşar
Senaryo: Sezer Tansuğ, Tonguç Yaşar

Tonguç Yaşar ve Sezer Tansuğ senaryo çalışması ile hazırladığı kısa metraj animasyon filmi 1972 yılında 3.Altın Koza Film Festivali’nde özel ödül kazandı. Tonguç Yaşar’ın daha önceki çalışmalardan oldukça farklı olan bu çalışmada Kur’an-ı Kerim’den bir ayetin küreklerle çekilen bir gemiye benzetilmiş figürasyonunun harekete geçirildiği gösterilmektedir. Osmanlı kaligrafi sanatı ile oluşturulan simgelerin animasyonunu gerçekleştirerek bilindik animasyon anlayışının dışında deneysel bir çalışma ortaya çıkarmıştır. Ayrıca bu film 9. Annecy Çizgi Film Şenliği’nde ön elemeyi geçerek gösterilmeye değer bulunan ilk animasyon olur.

CANLANDIRANLAR FESTİVALİ PROGRAMI

23 NİSAN PERŞEMBE

14:30 Engelsiz BEYOĞLU SİNEMASI
21:00 Açılış BEYOĞLU SİNEMASI

24 NİSAN CUMA

14:00 Çocuk Atölyesi SAE
18:00 1915-2015 MİMAR SİNAN
19:00 Türkiye’den BEYOĞLU PERA

25 NİSAN CUMARTESİ

13:00 CYK Filmleri SAE
13:30 İsveç- 100. yıl+ Onur Konuğu Sunumu MİMAR SİNAN
16:15 Festivallerden BEYOĞLU PERA

26 NİSAN PAZAR

13:00 CYK Filmleri MİMAR SİNAN
14:30 Belgesel MİMAR SİNAN
16:15 İsveç- 100. Yıl BEYOĞLU PERA

27 NİSAN PAZARTESİ

14:30 Loop Gösterim İTÜ
18:30 Saygı MİMAR SİNAN

28 NİSAN SALI

10:00 Loop Gösterim İTÜ

29 NİSAN ÇARŞAMBA

10:00 Çocuk Atölyesi İTÜ
10:00 Loop Gösterim İTÜ

30 NİSAN PERŞEMBE

10:00 Loop Gösterim İTÜ

Canlandıranlar Festivali’nin web sayfasına ve haber kaynağına buradan ulaşabilirsiniz

11. uluslararası Kar Film Festivali

11. Uluslararası Kar Film Festivali (International Snow Film Festival)

kar filmfes

Uluslararası Kar Film Festivali, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesince her yılın Mart ayında Türkiye ve yurt dışındaki öğrenci ve akademisyenlerinin katılımlarıyla düzenli olarak gerçekleştirilen, film oylamalarının “on-line” olarak gerçekleştirildiği tek festival olma özelliğine sahiptir.

Bu yıl 11. kez düzenlenecek olan festivalin kapsamını seminer, atölye çalışmaları, film gösterimleri, film yarışması, oyuncu ve yönetmen söyleşileri, farklı İletişim Fakültelerinden gelen akademisyenlerin yer alacağı oturum, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan sektörde tecrübe sahibi isimlerin katılımlarının olacağı oturum, kokteyl, ödül töreni ve gala gecesi biçiminde özetlemek mümkündür.

Festival kapsamındaki etkinliklerin başında yer alan kısa film yarışmasında kurmaca, belgesel, animasyon, deneysel ve reklam olmak üzere toplam 5 kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan filmler ödüllendirilecektir.

Katılımcılar, yarışmaya birden fazla kategoride başvuruda bulunabilecektir.

Son Katılım : 28 Şubat 2015

Kaynak